เปย์ด้วย POINT X รับพอยท์คืนสูงสุด 3,000 POINT X

1 มี.. 66 – 31 .. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอปพลิเคชัน POINT X ที่ร้านเครื่องดื่ม อินทนิล คอฟฟี่, โคอิเตะ, สตาร์บัคส์ และเต่าบิน ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น รับคะแนนคืนรวมสูงสุด 3,000 POINT X  ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รับคะแนนคืน 200 POINT X เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วย POINT X ครบ 3 ครั้ง ต่อเดือน, รับคะแนน POINT X คืน 450 POINT X เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วย POINT X ครบ 6 ครั้ง ต่อเดือน และรับคะแนน POINT X คืน 1,000 POINT X เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วย POINT X ครบ 10 ครั้ง ต่อเดือน
 • กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 400 POINT X ต่อรายการใช้จ่าย
 • จำกัดคะแนนคืน 1,000 POINT X ต่อท่าน ต่อเดือน และรวมสูงสุด 3,000 POINT X ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์รายการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่าน Food Delivery Platform ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคืนคะแนน POINT X โดยจะคืนเข้าแอปพลิเคชัน POINT X ของลูกค้า ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านอาหารที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777