SCAN & PAY ผ่าน www.GourmetMarketThailand.com หรือ Gourmet Market Application รับพอยท์คืนสูงสุด 24,000 POINT X   1 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกกูร์เมต์ มาร์เก็ต ออนไลน์
 • จำกัด 4 สิทธิ์/ส่วนลด/บัญชีผู้ใช้/ตลอดรายการ จำนวนรวม 120 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการที่แอปพลิเคชัน Gourmet Market หรือ เว็บไซต์ GourmetMarketThailand.com
 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สินค้าผ่อนชำระ, สินค้านมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กทารก และเด็กเล็กสูตร 1 และสูตร 2, สุรา, Wine Cellar, บุหรี่, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, ยา, ทองคำ, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวนและร้านค้าเช่า
 • กรณียกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม โค้ดส่วนลด(ถ้ามี) จะไม่สามารถขอเปลี่ยน ขอคืน หรือแลกเป็นเงินสด,ของแถม,บัตรกำนัล หรือ Mcash coupon (ถ้ามี) ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ GourmetMarketThailand.com และ แอปพลิเคชัน โทร 02-239-1234

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านฟีเจอร์ SCAN & PAY ด้วยการสแกน QR เพื่อร่วมรายการ “คลิกคุ้มทั้งตะกร้ากับ POINT X ที่ Gourmet Market Online” ผ่านแอปพลิเคชัน POINT X และใช้คะแนน POINT X ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ GourmetMarketThailand.com, Gourmet Market Application โดยการ สแกนผ่าน QR Code ที่ร่วมรายการ รับชำระด้วยคะแนน POINT X รับคะแนนคืนรวมสูงสุด 24,000 POINT X ระหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการด้วยคะแนน POINT X ทุก 100 คะแนนขึ้นไป ต่อรายการใช้จ่าย รับคะแนน POINT X คืน 30 คะแนน จำกัดการให้คะแนนคืนสูงสุด 6,000 คะแนน /ท่าน/ เดือน และจำกัดการให้คะแนนคืนสูงสุด 24,000 คะแนน/ท่านตลอดรายการ ที่ GourmetMarketThailand.com, Gourmet Application
 • จำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่แลกคะแนน ในแต่ละเดือน สูงสุด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะคืนคะแนน POINT X เข้าแอปพลิเคชัน POINT X ของลูกค้า ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดในแต่ละเดือนตามที่กำหนด
 • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777