ต้อนรับการมาเยือนของ “อิจิรัน” ราเมงข้อสอบของแท้ ต้นตำรับจากญี่ปุ่น ใช้ 2,030 POINTX แลกรับฟรี* ราเมงข้อสอบ 1 ชาม (มูลค่า 290 บาท), 11 พฤศจิกายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าอาหาร ด้วยคะแนน POINTX ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน ที่ ICHIRAN Pop Up Store โซน Nippon Market ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์ ผ่านช่องทางชำระเงินด้วย QR พร้อมเพย์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 – 26 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษจ่ายด้วยคะแนน POINTX 2,030 POINTX แลกรับราเมงข้อสอบ 1 ชาม (มูลค่า 290 บาท)
 • อัตราแลกคะแนนพิเศษ 7 POINTX มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 • จำกัดการใช้คะแนนสูงสุด 6,000 POINTX ต่อรายการใช้จ่าย
 • จำกัด 2 สิทธิ ต่อท่าน ต่อวัน
 • จำกัดสิทธิรวมสูงสุด 100 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิอัตราแลกคะแนนพิเศษนี้ เฉพาะการชำระเงินผ่าน QR พร้อมเพย์ ชื่อร้านค้า V TWO V CO.,LTD. Biller ID 010556014857101 เท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้ในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก สิทธิในการใช้คะแนนพิเศษถือว่าถูกใช้โดยสมบูรณ์และไม่สามารถขอสิทธิคืนได้
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก กรุณาติดต่อร้านค้าเพื่อดำเนินการขอเงินคืน โดยระเบียบขั้นตอนการคืนเงินเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINTX แอปพลิเคชันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINTX แอปพลิเคชัน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใดๆ
 • ธนาคาร และ ICHIRAN Thailand Authorized ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ ICHIRAN Thailand Authorized เป็นที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777