ช้อปสนุกกับเรทสุดฟิน เปย์คุ้มด้วย POINT X   6 ส.ค. 66 – 8 ส.ค. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ Lazada ด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอปพลิเคชัน POINT X รับอัตราแลกคะแนนพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2566 – 8 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
 • อัตราการแลกคะแนนพิเศษที่ Lazada วันที่ 6-7 สิงหาคม 2566 อัตราแลกคะแนนพิเศษ 8.5 คะแนน POINT X มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์รวม 25 สิทธิ์ ต่อวัน จำกัดการใช้คะแนนสูงสุด 88,888 คะแนน POINT X ต่อรายการสั่งซื้อ (หรือคิดเป็นมูลค่าเงินจากยอดการใช้คะแนนสูงสุด 10,457 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ)
 • อัตราการแลกคะแนนพิเศษที่ Lazada วันที่ 8 สิงหาคม 2566 อัตราแลกคะแนนพิเศษ 7 คะแนน POINT X มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์รวม 100 สิทธิ์ ต่อวัน กำหนดการใช้คะแนนขั้นต่ำ 888 คะแนน POINT X ต่อรายการสั่งซื้อ และจำกัดการใช้คะแนนสูงสุด 88,888 คะแนน POINT X ต่อรายการสั่งซื้อ (หรือคิดเป็นมูลค่าเงินจากยอดการใช้คะแนนขั้นต่ำ 126 บาท และยอดการใช้คะแนนสูงสุด 12,698 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ)
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิกสิทธิ์ในการใช้คะแนนพิเศษถือว่าถูกใช้โดยสมบูรณ์และไม่สามารถขอสิทธิ์คืนได้
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก คะแนน POINT X จะคืนเป็นจำนวนเงินบาทเข้าบัญชี Lazada Wallet หรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการคืนเงินผ่าน Lazada
 • การใช้บริการของ POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Lazada โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 00 น. -18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Lazada TH Help Center
 • ธนาคารและ Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Lazada เป็นที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777