พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ดาวน์โหลดแอป POINT X และสมัครใช้งาน รับพอยท์พิเศษ 600 POINT X* ฟรี! เพื่อนำไปใช้จ่าย หรือแลกสินค้าใน X STORE วันนี้ ถึง 4 ส.ค. 66 เท่านั้น!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่สมัครใช้งาน POINT X 30,000 คนแรก ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 – 4 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จำนวน 30,000 สิทธิ์จะหมด รับคะแนนพิเศษ 600 POINT X โดยคะแนนพิเศษจะเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชันในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
  • รอบที่ 1 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2566 – 8 มิถุนายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 600 POINT X ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
  • รอบที่ 2 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2566 – 15 มิถุนายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 600 POINT X ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
  • รอบที่ 3 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2566 – 22 มิถุนายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 600 POINT X ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566
  • รอบที่ 4 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2566 – 29 มิถุนายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 600 POINT X ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
  • รอบที่ 5 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2566 – 6 กรกฎาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 600 POINT X ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
  • รอบที่ 6 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 – 13 กรกฎาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 600 POINT X ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
  • รอบที่ 7 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 – 20 กรกฎาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 600 POINT X ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
  • รอบที่ 8 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 – 27 กรกฎาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 600 POINT X ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566*
  • รอบที่ 9 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 – 4 สิงหาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 600 POINT X ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566*

*กรณีที่กำหนดการโอนคะแนน ตรงกับวันหยุดนักขัตกฤษ์ หรือเป็นวันสุดท้ายของแคมเปญ ธนาคารจะโอนคะแนนพิเศษให้กับลูกค้าภายในวันพุธถัดไป

 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน
 • หลังจากที่ลูกค้าได้รับคะแนนพิเศษ 600 POINT X ลูกค้าจะต้องนำคะแนนพิเศษที่ได้รับไปแลกแฟลชดีล คูปองส่วนลด และ สินค้าอื่นๆ ใน X STORE หรือ ใช้จ่ายด้วยคะแนนพิเศษ ผ่านฟีเจอร์ Scan & Pay ที่ร้านค้าผ่านการสแกน QR Code หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเลือกชำระเงินด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอป SCB EASY (การใช้คะแนนพิเศษนี้ไม่รวมรายการโอนคะแนนในทุกกรณี) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น. หากการแลก หรือใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด ระบบจะทำการดึงคะแนนกลับตามจำนวนคะแนนพิเศษที่ลูกค้าได้รับและคงเหลืออยู่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 – 4 สิงหาคม 2566
 • จำกัดสิทธิ์รวม 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษ 600 POINT X 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยสมัครใช้งาน POINT X มาก่อนหน้าช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เคยสมัครใช้งาน POINT X แอปพลิเคชัน และทำการยกเลิกหรือลบบัญชีผู้ใช้งาน POINT X ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การใช้บริการของ POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777