พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ดาวน์โหลดแอป POINT X และสมัครใช้งาน รับพอยท์พิเศษ 800 POINT X* ฟรี! เพื่อนำไปใช้จ่าย หรือแลกสินค้าใน X STORE ตั้งแต่ 5 ส.ค. 66 ถึง 31 ต.ค. 66 เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่สมัครใช้งาน POINT X 30,000 คนแรก ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จำนวน 45,000 สิทธิ์จะหมด รับคะแนนพิเศษ 800 POINT X โดยคะแนนพิเศษจะเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชันในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
รอบที่ วันที่สมัครใช้งาน วันที่ได้รับคะแนนพิเศษ วันที่คะแนนพิเศษหมดอายุ

(เวลา 23.59 น.)

รอบที่ 1 5 สิงหาคม 2566 – 10 สิงหาคม 2566 11 สิงหาคม 2566 11 กันยายน 2566
รอบที่ 2 11 สิงหาคม 2566 – 17 สิงหาคม 2566 18 สิงหาคม 2566 18 กันยายน 2566
รอบที่ 3 18 สิงหาคม2566 – 24 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566 25 กันยายน 2566
รอบที่ 4 25 สิงหาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566 1 กันยายน 2566 1 ตุลาคม 2566
รอบที่ 5 1 กันยายน 2566 – 7 กันยายน 2566 8 กันยายน 2566 8 ตุลาคม 2566
รอบที่ 6 8 กันยายน 2566 – 14 กันยายน 2566 15 กันยายน 2566 15 ตุลาคม 2566
รอบที่ 7 15 กันยายน 2566 – 21 กันยายน 2566 22 กันยายน 2566 22 ตุลาคม 2566
รอบที่ 8 22 กันยายน 2566 – 28 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566 29 ตุลาคม 2566
รอบที่ 9 29 กันยายน 2566 – 5 ตุลาคม 2566 6 ตุลาคม 2566 6 พฤศจิกายน 2566
รอบที่ 10 6 ตุลาคม 2566 – 12 ตุลาคม 2566 16 ตุลาคม 2566 16 พฤศจิกายน 2566
รอบที่ 11 13 ตุลาคม 2566 – 19 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 20 พฤศจิกายน 2566
รอบที่ 12 20 ตุลาคม 2566 – 26ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 27 พฤศจิกายน 2566
รอบที่ 13 27 ตุลาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 3 พฤศจิกายน 2566 3 ธันวาคม 2566
 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน
 • หลังจากที่ลูกค้าได้รับคะแนนพิเศษ 800 POINT X ลูกค้าจะต้องนำคะแนนพิเศษที่ได้รับไปแลกแฟลชดีล คูปองส่วนลด และ สินค้าอื่นๆ ใน X STORE หรือ ใช้จ่ายด้วยคะแนนพิเศษ ผ่านฟีเจอร์ Scan & Pay ที่ร้านค้าผ่านการสแกน QR Code หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเลือกชำระเงินด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอป SCB EASY (การใช้คะแนนพิเศษนี้ไม่รวมรายการโอนคะแนนในทุกกรณี) โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ ซึ่งในรอบที่ 13 คะแนนพิเศษจะหมดอายุภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 23:59 น.
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
 • จำกัดสิทธิ์รวม 45,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษ 800 POINT X 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยสมัครใช้งาน POINT X แอปพลิเคชัน มาก่อนหน้าช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เคยสมัครใช้งาน POINT X แอปพลิเคชัน และทำการยกเลิกหรือลบบัญชีผู้ใช้งาน POINT X ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777