พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ดาวน์โหลดแอป POINT X และสมัครใช้งาน รับพอยท์พิเศษ 800 POINT X* ฟรี! เพื่อนำไปใช้จ่าย หรือแลกสินค้าใน X STORE ตั้งแต่ 5 ส.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่สมัครใช้งาน POINT X 30,000 คนแรก ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จำนวน 30,000 สิทธิ์จะหมด รับคะแนนพิเศษ 800 POINT X โดยคะแนนพิเศษจะเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชันในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
  • รอบที่ 1 ลูกค้าที่สมัครใช้งานระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2566 – 10 สิงหาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 800 POINT X ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566
  • รอบที่ 2 ลูกค้าที่สมัครใช้งานระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2566 – 17 สิงหาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 800 POINT X ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
  • รอบที่ 3 ลูกค้าที่สมัครใช้งานระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม2566 – 24 สิงหาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 800 POINT X ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566
  • รอบที่ 4 ลูกค้าที่สมัครใช้งานระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 800 POINT X ในวันที่ 1 กันยายน 2566
  • รอบที่ 5 ลูกค้าที่สมัครใช้งานระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 – 7 กันยายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 800 POINT X ในวันที่ 8 กันยายน 2566
  • รอบที่ 6 ลูกค้าที่สมัครใช้งานระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2566 – 14 กันยายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 800 POINT X ในวันที่ 15 กันยายน 2566
  • รอบที่ 7 ลูกค้าที่สมัครใช้งานระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 – 21 กันยายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 800 POINT X ในวันที่ 22 กันยายน 2566
  • รอบที่ 8 ลูกค้าที่สมัครใช้งานระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 – 28 กันยายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 800 POINT X ในวันที่ 29 กันยายน 2566
  • รอบที่ 9 ลูกค้าที่สมัครใช้งานระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 – 30 กันยายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 800 POINT X ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566
 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X แอปพลิเคชัน
 • หลังจากที่ลูกค้าได้รับคะแนนพิเศษ 800 POINT X ลูกค้าจะต้องนำคะแนนพิเศษที่ได้รับไปแลกแฟลชดีล คูปองส่วนลด และ สินค้าอื่นๆ ใน X STORE หรือ ใช้จ่ายด้วยคะแนนพิเศษ ผ่านฟีเจอร์ Scan & Pay ที่ร้านค้าผ่านการสแกน QR Code หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเลือกชำระเงินด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอป SCB EASY (การใช้คะแนนพิเศษนี้ไม่รวมรายการโอนคะแนนในทุกกรณี) โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ ซึ่งในรอบที่ 9 คะแนนพิเศษจะหมดอายุภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 23:59 น.
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2566 – 30 กันยายน 2566
 • จำกัดสิทธิ์รวม 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษ 800 POINT X 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยสมัครใช้งาน POINT X แอปพลิเคชัน มาก่อนหน้าช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เคยสมัครใช้งาน POINT X แอปพลิเคชัน และทำการยกเลิกหรือลบบัญชีผู้ใช้งาน POINT X ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777