เฉพาะลูกค้า POINT X รับคุ้ม 3 ต่อ

1 มี.. 66 – 30 เม.. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอปพลิเคชัน POINT X ที่ Physique 57 Bangkok ทุกสาขา รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น
 • คุ้มที่ 1 รับคะแนน POINT X คืน 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วย POINT X ตั้งแต่ 2,500 POINT X – 49,999 POINT X ต่อรายการใช้จ่าย และรับคะแนน POINT X คืน 25% เมื่อมียอดใช้จ่ายด้วย POINT X ตั้งแต่ 50,000 POINT X ขึ้นไป ต่อรายการใช้จ่าย จำกัดคะแนนคืนสูงสุด 25,000 POINT X ต่อท่าน ต่อเดือน และสูงสุด 50,000 POINT X ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • คุ้มที่ 2 เฉพาะลูกค้า POINT X รับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อ Physique 57 Package จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Promotion Package อื่นได้  ลูกค้าต้องทำการชำระเงินด้วย POINT X แบบใช้คะแนนเต็มจำนวน หรือใช้คะแนนบางส่วน จากนั้นแสดงหลักฐานการชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์จุดรับชำระเงินทุกสาขา หรือส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่าน LINE : @Physique57
 • คุ้มที่ 3 รับฟรี In-Studio Voucher จำนวน 2 ใบ เมื่อซื้อ Physique 57 Package มูลค่า 9,000 บาท ขึ้นไป (In- Studio Voucher มีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อ Package) ลูกค้าต้องทำการชำระเงินด้วย POINT X แบบใช้คะแนนเต็มจำนวน หรือใช้คะแนนบางส่วน จากนั้นแสดงหลักฐานการชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์จุดรับชำระเงินทุกสาขา หรือส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่าน LINE : @Physique57
 • ธนาคารจะคืนคะแนน POINT X จากเงื่อนไขคุ้มที่ 1 เข้าแอปพลิเคชัน POINT X ของลูกค้าภายใน 30 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการสั่งซื้อ
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINT Xเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง ผ่าน LINE : @physique57
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777