จ่ายวันนี้ พรุ่งนี้รับพอยท์คืน 15 .. 66 – 30 .. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ด้วยคะแนน POINT X ผ่าน POINT X แอปพลิเคชัน ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วย QR Payment (QR พร้อมเพย์ หรือ QR บัตรเครดิต) รับคะแนนพิเศษคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 เท่านั้น
 • วันพฤหัสบดี รับคะแนนคืน 20% ของยอดใช้จ่าย จำกัดคะแนนคืนสูงสุด 3,000 คะแนน POINT X ต่อท่าน ต่อวัน
 • วันศุกร์ – วันพุธ รับคะแนนคืน 15% ของยอดใช้จ่าย จำกัดคะแนนคืนสูงสุด 2,000 คะแนน POINT X ต่อท่าน ต่อวัน
 • คะแนนพิเศษจะคืนเข้าบัญชี POINT Xในวันถัดไป สงวนสิทธิ์กรณีระบบคืนคะแนนขัดข้องและไม่สามารถคืนคะแนนได้ในวันถัดไป ธนาคารจะคืนคะแนนให้ภายใน 7 วันทำการ
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 เดือน นับจากเดือนที่มียอดใช้จ่าย
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 15 ก.ค. 66 – 31 ก.ค. 66 มีอายุการใช้งานถึงวัน 31 ส.ค. 66 เวลา 23:59 น.
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ส.ค. 66 มีอายุการใช้งานถึงวัน 30 ก.ย. 66 เวลา 23:59 น.
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 มีอายุการใช้งานถึงวัน 31 ต.ค. 66 เวลา 23:59 น.
 • คะแนนคืนจะคำนวณจากยอดคะแนนใช้จ่ายผ่าน QR Payment รวมทุกรายการใช้จ่ายในแต่ละวัน และคืนเป็นคะแนนยอดเต็มจำนวนเท่านั้น โดยยอดคะแนนขั้นต่ำที่ระบบสามารถคืนได้คือ 1 POINT X (หรือคิดเป็นยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 7 POINT X ต่อรายการใช้จ่าย)
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้า POINT X แอปพลิเคชันหรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • สงวนสิทธิ์รายการใช้จ่ายคะแนน POINT X ผ่านช่องทางชำระเงิน QR Payment ที่ LINE MAN และ Shopee ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก หรือ Refund ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์การเรียกคะแนนพิเศษคืน ในกรณีที่ลูกค้ามีการยกเลิกการใช้บริการ POINT X แอปพลิเคชัน หรือ มีการขอโอนคะแนนกลับเข้าบัตรเครดิต SCB หรือบัตรเครดิต Card X
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINT X แอปพลิเคชันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777