จ่ายด้วย POINT X ช้อปฟินเรทดี 1 มิ.ย. 66 – 6 มิ.ย. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ Shopee ด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอปพลิเคชัน POINT X รับอัตราแลกคะแนนพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 6 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
 • อัตราการแลกคะแนนพิเศษที่ Shopee วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 อัตราแลกคะแนนพิเศษ 5 คะแนน POINT X มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์รวม 20 สิทธิ์ ต่อวัน จำกัดการใช้คะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน POINT X ต่อรายการสั่งซื้อ (หรือคิดเป็นมูลค่าเงินจากยอดการใช้คะแนนสูงสุด 3,157 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ)
 • อัตราการแลกคะแนนพิเศษที่ Shopee วันที่ 6 มิถุนายน 2566 อัตราแลกคะแนนพิเศษ 6 คะแนน POINT X มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์รวม 150 สิทธิ์ ต่อวัน กำหนดการใช้คะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน POINT X ต่อรายการสั่งซื้อ และจำกัดการใช้คะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน POINT X ต่อรายการสั่งซื้อ (หรือคิดเป็นมูลค่าเงินจากยอดการใช้คะแนนขั้นต่ำ 166 บาท และยอดการใช้คะแนนสูงสุด 5,000 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ)
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก สิทธิ์ในการใช้คะแนนพิเศษถือว่าถูกใช้โดยสมบูรณ์และไม่สามารถขอสิทธิ์คืนได้
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก คะแนน POINT X จะคืนเป็นจำนวนเงินบาทเข้าบัญชี ShopeePay Wallet หรือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการคืนเงินผ่าน Shopee (Thailand)
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Shopee (Thailand) โทร. 02-017-8399 เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 00 น.- 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือติดต่อผ่านช่องทาง Chat with Shopee
 • ธนาคารและ Shopee (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Shopee (Thailand) เป็นที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777