เรทแรงเร้าใจทุกเสาร์อาทิตย์ 600 POINT X = 100 บาท ที่ห้างฯ เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป

18 มีนาคม 2566 – 25 มิถุนายน 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยใช้คะแนน POINT X ที่ห้างสรรพสินค้าในเครือ The Mall Group ได้แก่ M Lifestore ทุกสาขา, The Mall ทุกสาขา, Emporium, EmQuartier, Paragon เพื่อร่วมรายการ “Weekend Sensation” โดยลูกค้าจะได้รับอัตราการแลกคะแนนพิเศษ 600 POINT X เท่ากับ 100 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 18,000 POINT X ผ่าน POINT X แอปพลิเคชัน รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2566 – 25 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ร่วมรายการ “Weekend Sensation” โดยสามารถใช้คะแนน 600 คะแนนแลกเป็นเงินสด 100 บาทเพื่อใช้ซื้อสินค้า โดยใช้คะแนนได้สูงสุด 18,000 POINT X ต่อท่าน/สัปดาห์
  • จำกัดสิทธิ์ 60 คนแรกที่ทำรายการต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 900 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • จำกัดจำนวนสิทธิ์การทำรายการได้ท่านละ 1 ครั้ง/สัปดาห์ หรือสูงสุด 270,000 POINT X ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT Xหรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ
  • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
  • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777