รับคะแนนพิเศษ on-top 20% สูงสุด 2,000 คะแนน และโบนัสพิเศษ 5,000 คะแนน รวมสูงสุด 7,000 คะแนน ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และ บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตร CardX Family Plus บัตรที่ถูกยกเลิก หรือถูกระงับการใช้งานถาวร ที่ได้ทำการลงทะเบียนดาวน์โหลด POINT X แอปพลิเคชัน และทำการโอนคะแนนบัตรเครดิตมาเป็น POINT X ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2567

โอนคะแนนบัตรเครดิต SCB/ CardX >> POINTX รับคะแนนพิเศษ จำนวนสิทธิตลอดแคมเปญ
โอนคะแนนขั้นต่ำ 5,000 คะแนน ต่อครั้ง รับคะแนน on-top 20%
จำกัดสูงสุด 2,000 คะแนน / ท่าน
10,000 สิทธิ*
Special Bonus
โอนคะแนนครบ 30,000 คะแนน
5,000 คะแนน/ ท่าน 1,000 สิทธิแรกเท่านั้น**

*จำกัดจำนวนสิทธิรวม 10,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
**จำกัดจำนวนสิทธิรวม 1,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย นับตามลำดับก่อนหลังตามการใช้งาน PointX แอปพลิเคชัน

• จำกัดสิทธิการให้คะแนนพิเศษ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ ตามคะแนนที่กำหนด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• ในการคำนวณคะแนนพิเศษที่ได้รับ หากคำนวณแล้วคะแนนพิเศษมีเลขทศนิยม ธนาคารขอสงวนสิทธิในการให้คะแนนพิเศษจำนวนเต็มเท่านั้น เช่น โอนคะแนน 6,347 คะแนน (6,347 X 20%= 1,269.40) ดังนั้น คะแนนพิเศษที่ลูกค้าได้รับเท่ากับ 1,269 คะแนน
• ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษตามที่กำหนด เมื่อทำการสมัครใช้บริการ POINT X และทำรายการโอนคะแนนจากบัตรเครดิต SCB และบัตรเครดิต CardX มาเป็น POINT X สะสมภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2567 ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยคะแนนพิเศษจะเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชันในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ดังนี้

รอบที่ วันที่สมัครใช้งาน วันที่ได้รับคะแนนพิเศษ วันที่คะแนนพิเศษหมดอายุ
รอบที่ 1 16 มีนาคม 2567 – 17 มีนาคม 2567 18 มีนาคม 2567 18 เมษายน 2567
รอบที่ 2 18 มีนาคม 2567 – 24 มีนาคม 2567 25 มีนาคม 2567 25 เมษายน 2567
รอบที่ 3 25 มีนาคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 1 เมษายน 2567 1 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 4 1 เมษายน 2567 – 7เมษายน 2567 9 เมษายน 2567
เนื่องจาก 8 เมษายน 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
9 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 5 8 เมษายน 2567 – 14 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567
เนื่องจาก 15 เมษายน 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
22 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 6 15 เมษายน 2567 – 21 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567 22 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 7 22 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2567 29 เมษายน 2567 29 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 8 29 เมษายน 2567 – 5พฤษภาคม 2567 7 พฤษภาคม 2567
เนื่องจาก 6 พฤษภาคม 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
7 มิถุนายน 2567
รอบที่ 9 6 พฤษภาคม 2567 – 12 พฤษภาคม 2567 13 พฤษภาคม 2567 13 มิถุนายน 2567
รอบที่ 10 13 พฤษภาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2567 20 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567

*กรณีที่กำหนดการให้คะแนนพิเศษตรงกับวันหยุดธนาคาร ธนาคารจะโอนคะแนนพิเศษให้กับลูกค้าภายในวันจันทร์ หรือ วันทำการถัดไป
• ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชัน ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชัน
• หลังจากที่ลูกค้าได้รับคะแนนพิเศษจาก PointX ลูกค้าจะต้องนำคะแนนพิเศษที่ได้รับไปจ่าย Bill Payment ชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต SCB/ CardX แลกแฟลชดีล คูปองส่วนลด และ สินค้าอื่นๆ ใน X STORE หรือ ใช้จ่ายด้วยคะแนนพิเศษ ผ่านฟีเจอร์ Scan & Pay ที่ร้านค้าผ่านการสแกน QR Code หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเลือกชำระเงินด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอป SCB EASY (การใช้คะแนนพิเศษนี้ไม่รวมรายการโอนคะแนนในทุกกรณี) โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ ซึ่งในรอบที่ 10 คะแนนพิเศษจะหมดอายุภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 23:59 น.
• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2567
• จำกัดสิทธิรวม 11,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
• การใช้บริการของ PointX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน PointX แอปพลิเคชัน
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777