โอนคะแนน Max Point มาเป็น PointX รับคะแนนพิเศษ PointX เพิ่มขึ้น 30%* ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567

เงื่อนไขแคมเปญโอนคะแนน MAX POINT เป็น POINTX รับคะแนนพิเศษจาก POINTX เพิ่มสูงสุด 30%*

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมาชิก Max Card ที่มีคะแนน Max Point และได้ทำการโอนคะแนน Max Point มาเป็นคะแนน PointX ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 27 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่ม 30%* ดังนี้
  • โอนคะแนนขั้นต่ำ 400 Max Point = 250 PointX รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่ม 30% = 75 PointX รวมเป็น 250+75 = 325 PointX
  • จำกัดคะแนนพิเศษ 750 PointX ต่อลูกค้า 1 ท่าน และ 1,000 สิทธิตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายโดยคะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
โอนคะแนน

MAX POINT > POINTX

รับคะแนนพิเศษ จำนวนสิทธิตลอดระยะเวลา

ส่งเสริมการขาย

โอนคะแนนขั้นต่ำ 400 คะแนน
(400 Max Point > 250 PointX)
รับคะแนน on-top 30% = 75 PointX
จำกัดสูงสุด 750 PointX / ท่าน
1,000 สิทธิ
 • ลูกค้าสามารถโอนคะแนนสะสม Max Point เป็นคะแนน PointX ผ่าน Max Me Application ได้ตามเงื่อนไขการทำรายการที่ธนาคารและบริษัทแมกซ์ มี คอร์ป จำกัด กำหนด
 • ลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าในบัญชีแอปพลิเคชัน PointX ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ดังนี้
รอบที่ วันที่โอนคะแนน วันที่ได้รับคะแนนพิเศษ วันที่คะแนนพิเศษหมดอายุ
รอบที่ 1 27 มีนาคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 1 เมษายน 2567 1 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 2 1 เมษายน 2567 – 7 เมษายน 2567 9 เมษายน 2567
เนื่องจาก 8 เมษายน 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
9 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 3 8 เมษายน 2567 – 14 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567
เนื่องจาก 15 เมษายน 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
22 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 4 15 เมษายน 2567 – 21 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567 22 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 5 22 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2567 29 เมษายน 2567 29 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 6 29 เมษายน 2567 – 5 พฤษภาคม 2567 7 พฤษภาคม 2567
เนื่องจาก 6 พฤษภาคม 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
7 มิถุนายน 2567
รอบที่ 7 6 พฤษภาคม 2567 – 12 พฤษภาคม 2567 13 พฤษภาคม 2567 13 มิถุนายน 2567
รอบที่ 8 13 พฤษภาคม 2567 – 19 พฤษภาคม 2567 20 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
รอบที่ 9 20 พฤษภาคม 2567 – 26 พฤษภาคม 2567 27 พฤษภาคม 2567 27 มิถุนายน 2567
รอบที่ 10 27 พฤษภาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 4 มิถุนายน 2567
เนื่องจาก 3 มิถุนายน 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
4 กรกฎาคม 2567

*กรณีที่กำหนดการให้คะแนนพิเศษตรงกับวันหยุดธนาคาร ธนาคารจะโอนคะแนนพิเศษให้กับลูกค้าภายในวันทำการถัดไป หรือ วันจันทร์ถัดไป

 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี แอปพลิเคชัน PointX
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามลำดับก่อนหลังของลูกค้าที่มีการโอนคะแนน และมีการใช้คะแนนตามเงื่อนไข
 • คะแนนสะสมที่โอนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน PointX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน PointX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารและบริษัทแมกซ์ มี คอร์ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทแมกซ์ มี คอร์ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777