มัดรวมขั้นตอนการโอนคะแนนพาร์ทเนอร์มาเป็น POINT X (Convert In) และโอนคะแนน POINT X ไปเป็นคะแนนพารท์เนอร์ (Convert Out)