ลูกค้าโอนคะแนน blueplus+ มาเป็น PointX รับคะแนนพิเศษ PointX เพิ่มสูงสุด 50%*  ตั้งแต่ 16 เมษายน 2567 – 15 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขแคมเปญโอนคะแนน blueplus+ เป็น POINTX รับคะแนนพิเศษจาก POINTX เพิ่มสูงสุด 50%*

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมาชิก blueplus+ ที่มีคะแนนสะสม blueplus+ และได้ทำการโอนคะแนนสะสม blueplus+ มาเป็นคะแนนสะสม PointX ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 16 เมษายน 2567 – 15 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่มสูงสุด 50%* ดังนี้
ต่อ โอนคะแนน blueplus+ > POINTX รับคะแนนพิเศษ จำนวนสิทธิตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ต่อที่ 1 โอนคะแนนขั้นต่ำ 300 คะแนน
(300 blueplus+ = 380 PointX)
รับคะแนน on-top 20% = 76 PointX

จำกัดสูงสุด 760 PointX/ท่าน

1,000 สิทธิ
ต่อที่ 2

โอนคะแนนครบ 5,000 คะแนน

(5,000 blueplus+ = 6,333 PointX)

รับคะแนน Special Bonus เพิ่ม 2,410 PointX
จำกัดสูงสุด 2,410 PointX/ท่าน

400 สิทธิ
รวม รับคะแนนสูงสุด 50% รวมเป็น 3,170 PointX

จำกัดสูงสุด 3,170 PointX/ท่าน

 • ลูกค้าสามารถโอนคะแนนสะสม blueplus+ เป็นคะแนนสะสม PointX ผ่านแอปพลิเคชัน xplORe ได้ตามเงื่อนไขการทำรายการที่ธนาคารและบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าในบัญชีแอปพลิเคชัน PointX ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ดังนี้
รอบที่ วันที่โอนคะแนน วันที่ได้รับคะแนนพิเศษ วันที่คะแนนพิเศษหมดอายุ
รอบที่ 1 16 เมษายน 2567 – 21 เมษายน 2567 22 เมษายน 2567 22 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 2 22 เมษายน 2567 – 28 เมษายน 2567 29 เมษายน 2567 29 พฤษภาคม 2567
รอบที่ 3 29 เมษายน 2567 – 5 พฤษภาคม 2567 7 พฤษภาคม 2567
เนื่องจาก 6 พฤษภาคม 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
7 มิถุนายน 2567
รอบที่ 4 6 พฤษภาคม 2567 – 12 พฤษภาคม 2567 13 พฤษภาคม 2567 13 มิถุนายน 2567
รอบที่ 5 13 พฤษภาคม 2567 – 19 พฤษภาคม 2567 20 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
รอบที่ 6 20 พฤษภาคม 2567 – 26 พฤษภาคม 2567 27 พฤษภาคม 2567 27 มิถุนายน 2567
รอบที่ 7 27 พฤษภาคม 2567 – 2 มิถุนายน 2567 4 มิถุนายน 2567
เนื่องจาก 3 มิถุนายน 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
4 กรกฎาคม 2567
รอบที่ 8 3 มิถุนายน 2567 – 9 มิถุนายน 2567 10 มิถุนายน 2567 11 กรกฎาคม 2567
รอบที่ 9 10 มิถุนายน 2567 – 15 มิถุนายน 2567 17 มิถุนายน 2567 17 กรกฎาคม 2567

*กรณีที่กำหนดการให้คะแนนพิเศษตรงกับวันหยุดธนาคาร ธนาคารจะโอนคะแนนพิเศษให้กับลูกค้าภายในวันทำการถัดไป

 • คะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี แอปพลิเคชัน PointX
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 16 เมษายน 2567 – 15 มิถุนายน 2567
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามลำดับก่อนหลังของลูกค้าที่มีการโอนคะแนน และมีการใช้คะแนนตามเงื่อนไข
 • คะแนนสะสมที่โอนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน PointX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน PointX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารและบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777