ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2567 – 10 มิถุนายน 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รับคะแนน POINTX คืน 20% เมื่อมียอดสะสมการใช้คะแนน POINT X ครบ 20,000 คะแนน ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน ฟีเจอร์ X Store รายการ 6.6 ช้อปล็อกไอเทมเด็ด สายคุ้ม ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2567 – 10 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 • จำกัด 1 ท่าน ต่อสิทธิ จำกัดสิทธิรวม 30 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิให้แก่ลูกค้าที่มีรายการที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ
 • จำกัดคะแนนคืน 20% หรือสูงสุด 4,000 POINTX ต่อท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับจะคืนเข้าบัญชี POINTX ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 • ท่านสามารถตรวจสอบคะแนนคืนได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X ใน “POINTX ของฉัน” (หรือ My POINT X)
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • สงวนสิทธิกรณีระบบคืนคะแนนขัดข้องและไม่สามารถคืนคะแนนได้ตามวันที่ระบุ ธนาคารจะคืนคะแนนให้ภายใน 15 วันทำการ (ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567) โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้ในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY
 • POINT X ขอสงวนสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก หรือ Refund ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารสามารถเรียกคะแนนพิเศษคืนได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINTX แอปพลิเคชันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINTX แอปพลิเคชัน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777