สแกนจ่ายด้วย POINTX เรทพิเศษ 8.5 POINTX = 1 บาท วันที่ 21 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฏาคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ EVEANDBOY ทุกสาขา และ EVEANDBOY ออนไลน์ ด้วยคะแนน POINTX ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน รับอัตราแลกคะแนนพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567เท่านั้น
 • อัตราการแลกคะแนนพิเศษ 8.5 คะแนน POINTX มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 • จำกัด 2 สิทธิ ต่อท่าน ต่อวัน และจำกัดสิทธิรวม 250 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน POINTX ต่อท่าน ต่อรายการสั่งซื้อ (หรือคิดเป็นมูลค่าเงินสูงสุด 3,529.41 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ)
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก สิทธิในการใช้คะแนนพิเศษถือว่าถูกใช้โดยสมบูรณ์และไม่สามารถขอสิทธิคืนได้
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อสำเร็จและมีการยกเลิกในภายหลัง คะแนน POINTX จะคืนเป็นจำนวนเงินบาท โดยเงื่อนไขและช่องทางการคืนเงินเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการคืนเงินของร้านค้าอีกครั้ง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINTX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINTX แอปพลิเคชัน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777