เรทพิเศษทุกวัน (1 มิ.. 66 – 31 .. 66)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าอาหารหรือค่าบริการที่ LINE MAN Food Delivery ด้วยคะแนน POINT X ผ่านช่องทางการชำระด้วยแอป SCB EASY (Mobile Banking) รับอัตราแลกคะแนนพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
 • วันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์) อัตราการแลกคะแนนพิเศษที่ LINE MAN Food Delivery 8 คะแนน POINT X มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 • วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) อัตราการแลกคะแนนพิเศษที่ LINE MAN Food Delivery 9 คะแนน POINT X มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 • จำกัด 2 สิทธิ ต่อท่าน ต่อวัน
 • จำกัดสิทธิรวม 30 สิทธิ ต่อวัน
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • การใช้บริการของ POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก สิทธิในการใช้คะแนนพิเศษถือว่าถูกใช้โดยสมบูรณ์และไม่สามารถขอสิทธิคืนได้
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก คะแนน POINT X จะคืนเป็นเงินเข้าบัญชี LINE MAN Credit กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการคืนคืนเงินผ่าน https://linemanwongnai.my.salesforce-sites.com/lm
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงที่แอปพลิเคชัน LINE MAN ผ่านเมนู Help Center – Chat
 • ธนาคารและ LINE MAN ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ LINE MAN เป็นที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777