จ่ายด้วย POINTX รับพอยท์คืนสูงสุด 50%,  วันที่ 2 เมษายน 2567 – 6 เมษายน 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ด้วยคะแนน POINTX ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน ที่ Shopee ผ่านช่องทางการชำระเงินด้วย QR พร้อมเพย์ หรือแอป SCB Easy รับคะแนนพิเศษคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 – 6 เมษายน 2567 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • วันที่ 2 – 3 เมษายน 2567 และ 5 – 6 เมษายน 2567 ทุกยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINTX รับพอยท์คืน 25%
 • วันที่ 4 เมษายน 2567 ทุกยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINTX รับพอยท์คืน 50%
 • จำกัดคะแนนพิเศษคืนสูงสุด 100,000 POINTX ต่อท่าน ต่อวัน
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับจะคืนเข้าบัญชี POINTX ในวันถัดไป
 • คะแนนพิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอป Shopee รวมทุกรายการในแต่ละวัน และคืนเป็นคะแนนยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (สงวนสิทธิ์กรณียอดคะแนนพิเศษหลังจากการคำนวณมีเศษทศนิยมน้อยกว่า 5 จะถูกปัดลงทุกกรณี)
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับ มีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
  • ยอดใช้จ่ายวันที่ 2 เมษายน 2567 ได้รับคะแนนพิเศษวันที่ 3 เมษายน 2567 คะแนนพิเศษมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.
  • ยอดใช้จ่ายวันที่ 3 เมษายน 2567 ได้รับคะแนนพิเศษวันที่ 4 เมษายน 2567 คะแนนพิเศษมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.
  • ยอดใช้จ่ายวันที่ 4 เมษายน 2567 ได้รับคะแนนพิเศษวันที่ 5 เมษายน 2567 คะแนนพิเศษมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.
  • ยอดใช้จ่ายวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้รับคะแนนพิเศษวันที่ 6 เมษายน 2567 คะแนนพิเศษมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.
  • ยอดใช้จ่ายวันที่ 6 เมษายน 2567 ได้รับคะแนนพิเศษวันที่ 7 เมษายน 2567 คะแนนพิเศษมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 25567 เวลา 23.59 น.
 • สงวนสิทธิ์กรณีระบบคืนคะแนนขัดข้องและไม่สามารถคืนคะแนนได้ตามวันที่ระบุ ธนาคารจะคืนคะแนนให้ภายใน 15 วันทำการ โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้า POINTX แอปพลิเคชันหรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก หรือ Refund ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์การเรียกคะแนนพิเศษคืน ในกรณีที่ลูกค้ามีการยกเลิกการใช้บริการ POINTX แอปพลิเคชัน หรือ มีการขอโอนคะแนนกลับเข้าบัตรเครดิต SCB หรือบัตรเครดิต CardX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINTX แอปพลิเคชันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINTX แอปพลิเคชัน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777