ที่ SkinX * วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 สิงหาคม 2567

รายละเอียดและเงื่อนไข SkinX แอปพลิเคชัน

ต่อที่ 1   สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก POINTX รับบริการปรึกษาแพทย์ ออนไลน์ผ่านวีดีโอ คอล ฟรีผ่านแอปพลิเคชัน SkinX จำกัด 200 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (พิมพ์โค้ด: SXPOINTX)

ต่อที่ 2   รับส่วนลด 10%  สูงสุด 1,000 บาท เมื่อ ช้อป 700 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ (พิมพ์โค้ด: SXSVPOINT)

รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด

 • จำกัด 2 สิทธิ/บัญชีผู้ใช้บริการ รวม 400 สิทธิ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (จำกัด 1 สิทธิสำหรับการรับบริการปรึกษาแพทย์ ออนไลน์ผ่านวีดีโอคอล และ 1 สิทธิ สำหรับการรับส่วนลด 10%)
 • กรณียกเลิกรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม โค้ดส่วนลด(ถ้ามี) จะไม่สามารถขอเปลี่ยน ขอคืน หรือแลกเป็นเงินสด ของแถม (ถ้ามี) ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี.
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ SkinX แอปพลิเคชันกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต่อที่ 3   ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รับคะแนน POINTX คืน 30% เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ด้วยคะแนน POINTX ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน ที่ SkinX ผ่านช่องทางการชำระเงินด้วย QR พร้อมเพย์ หรือแอป SCB EASY รับคะแนนพิเศษคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • จำกัดการให้คะแนนคืนสูงสุด 6,000 คะแนน /ท่าน/ เดือน และจำกัดการให้คะแนนคืนสูงสุด 18,000 คะแนน/ท่านตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิสำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่แลกคะแนน ในแต่ละเดือน สูงสุด 300 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • คะแนนพิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINTX ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน รวมทุกรายการและคืนเป็นคะแนนยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (สงวนสิทธิกรณียอดคะแนนพิเศษหลังจากการคำนวณมีเศษทศนิยมน้อยกว่า 0.5 จะถูกปัดลงทุกกรณี)
 • ธนาคารจะคืนคะแนน POINTX เข้าแอปพลิเคชัน POINTX ของลูกค้า ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดในแต่ละเดือนตามที่กำหนด โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINTX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINTX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777