โอนน้อย ได้ 500 พอยท์ โอนมาก รับ 8,000 พอยท์ รับพอยท์พิเศษ ทุกสัปดาห์ ระยะเวลาแคมเปญ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และ บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตร CardX Family Plus บัตรที่ถูกยกเลิก หรือถูกระงับการใช้งานถาวร ที่ได้ทำการลงทะเบียนดาวน์โหลด POINT X แอปพลิเคชัน และทำการโอนคะแนนบัตรเครดิตมาเป็น POINT X ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567
โอนคะแนนบัตรเครดิต SCB/ CardX >> POINTX รับคะแนนพิเศษ จำนวนสิทธิต่อสัปดาห์ จำนวนสิทธิตลอดแคมเปญ
โอนน้อย 5,000 – 39,999 /ครั้ง/ คน 500 คะแนน 1,000 สิทธิ 8,000 สิทธิ*
โอนมาก 40,000 ขึ้นไป /ครั้ง/ คน 8,000 คะแนน 125 สิทธิ 1,000 สิทธิ**

*จำกัดจำนวนสิทธิรวม 8,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
**จำกัดจำนวนสิทธิรวม 1,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย นับตามลำดับก่อนหลังตามการใช้งาน PointX แอปพลิเคชัน

 • จำกัดสิทธิการให้คะแนนพิเศษ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 สัปดาห์ ตามคะแนนที่กำหนด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ไม่นับยอดการโอนคะแนนจากฟีเจอร์ รับคะแนนอัตโนมัติ (Auto earn)
 • ธนาคารจะแจ้งจำนวนสิทธิคงเหลือต่อสัปดาห์ในเบื้องต้นตามลำดับก่อนหลังทุกวันพุธ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะแจ้งในวันทำการถัดไป
 • ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษตามที่กำหนด เมื่อทำการสมัครใช้บริการ POINT X และทำรายการโอนคะแนนจากบัตรเครดิต SCB และบัตรเครดิต CardX มาเป็น POINT X สะสมภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยคะแนนพิเศษจะเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชันในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
รอบที่ วันที่โอนคะแนน วันที่ได้รับคะแนนพิเศษ วันที่คะแนนพิเศษหมดอายุ
รอบที่ 1 1 มิถุนายน 2567 – 9 มิถุนายน 2567 10 มิถุนายน 2567 10 กรกฎาคม 2567
รอบที่ 2 10 มิถุนายน 2567 – 16 มิถุนายน 2567 17 มิถุนายน 2567 17 กรกฎาคม 2567
รอบที่ 3 17 มิถุนายน 2567 – 23 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 24 กรกฎาคม 2567
รอบที่ 4 24 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567 1 สิงหาคม 2567
รอบที่ 5 1 กรกฎาคม 2567 – 7 กรกฎาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567
รอบที่ 6 8 กรกฎาคม 2567 – 14 กรกฎาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567 15 สิงหาคม 2567
รอบที่ 7 15 กรกฎาคม 2567 – 21 กรกฎาคม 2567 23 กรกฎาคม 2567
เนื่องจาก 22 กรกฎาคม 2567* เป็นวันหยุดธนาคาร
23 สิงหาคม 2567
รอบที่ 8 22 กรกฎาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 5 สิงหาคม 2567 5 กันยายน 2567

*กรณีที่กำหนดการให้คะแนนพิเศษตรงกับวันหยุดธนาคาร ธนาคารจะโอนคะแนนพิเศษให้กับลูกค้าภายในวันทำการถัดไป

 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชัน ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชัน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2567 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชัน
 • หลังจากที่ลูกค้าได้รับคะแนนพิเศษจาก PointX ลูกค้าจะต้องนำคะแนนพิเศษที่ได้รับไปจ่าย Bill Payment ชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต SCB/ CardX แลกแฟลชดีล คูปองส่วนลด และ สินค้าอื่นๆ ใน X STORE หรือ ใช้จ่ายด้วยคะแนนพิเศษ ผ่านฟีเจอร์ Scan & Pay ที่ร้านค้าผ่านการสแกน QR Code หรือ ซื้อสินค้าออนไลน์โดยเลือกชำระเงินด้วยคะแนน POINT X ผ่านแอป SCB EASY (การใช้คะแนนพิเศษนี้ไม่รวมรายการโอนคะแนนในทุกกรณี) โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ ซึ่งในรอบที่ 8 คะแนนพิเศษจะหมดอายุภายในวันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 23:59 น.
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567
 • จำกัดสิทธิรวม 9,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • การใช้บริการของ PointX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
โอนคะแนนบัตรเครดิต SCB/ CardX >> POINTX จำนวนสิทธิต่อสัปดาห์ จำนวนสิทธิ ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567 เวลา 10.01 น. สิทธิคงเหลือ
5,000 – 39,999 /ครั้ง/ คน 1,000 408 592
40,000 ขึ้นไป /ครั้ง/ คน 125 132 0