สแกนจ่ายด้วย POINTX รับพอยท์คืนคุ้ม 25%

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 สิงหาคม 2567

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รับคะแนน POINTX คืน 25% เมื่อชำระค่าอาหารหรือเครื่องดื่ม ด้วยคะแนน POINTX ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน ที่ร้านสตาร์บัคส์ ทุกสาขา ผ่านช่องทางชำระเงินด้วย QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 สิงหาคม 2567 เท่านั้น
 • จำกัดคะแนนคืนสูงสุด 1,000 POINTX ต่อท่าน ต่อวัน
 • คะแนนพิเศษที่ได้รับจะคืนเข้าบัญชี POINTX ในวันถัดไป หลังจากวันที่ทำรายการ และมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • คะแนนพิเศษจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายด้วยคะแนน POINTX ผ่าน POINTX แอปพลิเคชัน รวมทุกรายการที่ร้านสตาร์บัคส์ ในแต่ละวัน และคืนเป็นคะแนนยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (สงวนสิทธิกรณียอดคะแนนพิเศษหลังจากการคำนวณมีเศษทศนิยมน้อยกว่า 0.5 จะถูกปัดลงทุกกรณี)
 • สงวนสิทธิกรณีระบบคืนคะแนนขัดข้องและไม่สามารถคืนคะแนนได้ตามวันที่ระบุ ธนาคารจะคืนคะแนนให้ภายใน 15 วันทำการ โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้ในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก หรือ Refund ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารสามารถเรียกคะแนนพิเศษคืนได้
 • กรณีรายการใช้จ่ายมีการยกเลิก กรุณาติดต่อร้านค้าเพื่อดำเนินการขอเงินคืนเงิน โดยระเบียบขั้นตอนการคืนเงินเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINTX แอปพลิเคชันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINTX แอปพลิเคชัน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777